Project Description

Kontrollprogram och arbetsplaner

KMP upprättar kontrollprogram som är anpassade till varje projekt där t.ex. sprängning, pålning, packning och schaktningsarbeten sker i närhet av speciellt känsliga verksamheter, anläggningar eller installationer.

Tät kontakt med berörda parter

Vi har tät kontakt med berörda parter och arbetar fram ett dokument som blir styrande under utförandetiden. Dokumentet är vid leverans granskat och godkänt av berörd verksamhets- eller anläggningsägare så att samtliga frågetecken vad gäller kontrollåtgärder i ett tidigt skede är utredda.

Vi upprättar arbetsplaner

KMP upprättar arbetsplaner i projekt där många parter är inblandade. Arbetsplanen fungerar som en levande kontaktlista där det framgår vem som ansvara för vad i utförandet. I arbetsplanen framgår även vilka rutiner som ska följas och vad som gäller vid eventuellt överskridande av satta larm och gränsvärden.

Vi utför bland annat kontrollprogram och arbetsplaner för anläggningar som spårområden, tunnlar/bergrum samt vid arbeten nära känsliga ledningar och ledningspassager.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer?David Norberg
0700-90 60 08

Våra tjänster