Ledningssystem

KMP Konsult AB är certifierade enligt FR2000

FR2000 innehåller krav på ett integrerat ledningssystem som kan användas av alla typer av organisationer. Systemet utgår från ISO 9001:2008, ISO14001:2004 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3, men är enklare att använda eftersom alla delarna är integrerade i ett system. De grundläggande värderingarna i FR2000 är “nöjd kund”, “affärsmässighet” och “kompetens”.

FR2000 är framtaget av Företagarna. Enligt fastslagen dom i förvaltningsdomstol är FR2000 att likställa med ISO kvalitetsledningssystem. Läs mer på FR2000.se.

Kvalitetspolicy

För oss innebär kvalitet bland annat att:

 • ha regelbundna kontakter med beställaren
 • vara tillgänglig och lyhörd för beställarens behov
 • leverera vad som överenskommits
 • aktivt bidra till en positiv utveckling för infrastruktur och samhället i övrigt
 • följa upp utförda uppdrag och hantera avvikelser på ett för beställaren godtagbart sätt
 • nyttja utförda uppdrag så att erfarenheterna bidrar till en utveckling av verksamheten

Vi når våra kvalitetsambitioner genom våra kunniga medarbetare och vårt effektiva
arbetssätt.

Länk till integritetspolicy (öppnas i ny flik)

Miljöpolicy

För oss innebär en god miljöhänsyn bland annat att:

 • minst följa gällande lagar, föreskrifter och andra krav som vår organisation berörs av
 • hålla oss informerade om de nyheter och förbättringar inom vårt arbetsområde som är
  skonsamma mot miljön
 • i det dagliga arbetet använda material och metoder som är skonsamma mot miljön
 • hantera miljöavfall med största försiktighet för att undanröja risker för människor och
  miljö.

Vi når våra miljöambitioner genom att motivera våra medarbetare och underkonsulter så att
ett miljömedvetet arbetssätt möjliggörs.

Arbetsmiljöpolicy

För oss innebär en god arbetsmiljö att i det dagliga arbetet beakta såväl fysiska som psykosociala och sociala förutsättningar vilket innebär att:

 • integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör
 • risker för ohälsa och olyckor förebyggs och minimeras
 • uppkomna tillbud och olyckor följs upp och dokumenteras
 • minst följa gällande lagar, föreskrifter och andra krav som verksamheten berörs av
 • skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för våra medarbetare

… och genom att ge förutsättningar för att:

 • känna till organisationens affärsidé, policys och mål
 • förstå sin egen roll och betydelse av det egna arbete
 • påverka sin egen arbetssituation
 • känna ansvar för sina arbetsuppgifter och befogenheter
 • ta ansvar för sin egen och andras hälsa och säkerhet