Riskanalys

Riskanalys

KMP Konsult upprättar riskanalyser som är anpassade till varje projekt där t.ex. sprängnings, pålnings-, packnings- och schaktningsarbeten behöver utföras.

Vi lägger stor vikt att redan vid upprättande av riskanalys och eventuella kontrollprogram kunna föreslå konkreta kontrollåtgärder där dessa utgör mycket relevanta dokument inför projektplaneringen. Tack vare detta underlättar vi för våra beställare som kan påbörja projekten inom planerad tidsram.

Syfte:

  • Att i ett tidigt skede få kännedom om eventuella risker som kan påverka omgivningen på ett negativt sätt.
  • Att i ett tidigt skede få kännedom om eventuella risker/restriktioner som kan påverka och eventuellt försena/fördyra projektet.

Kontrollpunkter omfattar bland annat:

  • Inventering av byggnader, anläggningar och övriga installationer inom ett riskområde med cirka 100 meters radie från arbetsområdet
  • Risker förenade med geologiska förhållanden
  • Inventering av känslig verksamhet
  • Fastställande av riktvärden för vibrationer i byggnader, anläggningar, ledningar samt övrig vibrationskänslig utrustning
  • Förslag till besiktningsomfattning och mätpunktsplacering
2

Jag svarar på alla dina frågor!

Anders Lindén