Besiktning / syneförrättning

Syneförrättning enligt Svensk Standard

KMP Konsult utför besiktning av alla förekommande byggnader och anläggningar innan och efter vibrationsalstrande arbeten utförs.

Exempel på byggnader och anläggningar vi besiktigar:

  • Villor/radhus
  • Flerfamiljshus
  • Industri/kontor
  • Särskilt känsliga byggnader
  • Bergrum
  • Spåranläggningar
  • Tunnlar

Besiktningsomfattning bestäms efter upprättad riskanalys och i samråd med beställaren.

9a

Jag svarar på alla dina frågor!

Jens Lundqvist