Integritetspolicy

För att kunna erbjuda våra tjänster så behöver vi behandla personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
De personuppgifter vi behandlar utgörs av namn, adress, kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning och betalningsinformation.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter om du samtyckt till det, för att kunna fullgöra våra uppdrag gentemot uppdragsgivare, för att fullgöra förpliktelser som följer av lag eller för att utföra uppgift av allmänt intresse.

Hur samlar vi in personuppgifter?
De personuppgifter vi behandlar om dig har lämnats av dig i kontakter med oss eller har inhämtats från privata eller offentliga register eller andra källor.

Kommer vi dela vidare din information?
Vi delar dina personuppgifter till våra uppdragsgivare eller myndigheter som ett led i våra uppdrag. I övrigt delar vi inte dina personuppgifter till tredje part.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Vi behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer kan dock personuppgifterna komma att behandlas utanför EU/EES av våra leverantörer. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om adekvat skyddsnivå eller har lämpliga skyddsåtgärder vidtagits som säkerställer dina rättigheter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det ändamål för vilket informationen samlades in, för att kunna kommunicera med dig, för att utföra våra åtaganden gentemot uppdragsgivare, för att kunna tillvarata våra rättigheter, och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav och preskription.

Dina rättigheter
Du kan när som helst återkalla ett samtycke som lämnats oss. Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade och få felaktiga uppgifter kompletterade. Vidare har du rätt att begära radering av uppgifter som inte längre är relevanta i förhållande till det ändamål de samlades in för.

Om du har klagomål om vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Våra kontaktuppgifter
Nedan finner du våra kontaktuppgifter om du vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter.

KMP Konsult AB
Box 713
191 27 Sollentuna
info@kmpkonsult.se
08-684 04 250