Förbesiktning av villa/fritidshus

Om du har fått en avisering gällande förbesiktning i brevlådan, så betyder det att det kommer att utföras ett vibrationsalstrande arbete i din närhet. Arbetet kan bestå av till exempel sprängning, pålning eller schaktning.

Vid arbeten där vibrationer förekommer är entreprenören skyldig att alltid göra sitt yttersta för att inga skador ska uppkomma på kringliggande omgivning. Dessutom ska entreprenören kunna visa på att arbetet som utförts inte har åsamkat tredjeman några skador.

För att göra det utförs en för- och efterbesiktning på fastigheter och anläggningar inom ett visst riskområde som tagits fram genom en riskanalys. storleken på detta riskområde beror på många faktorer, bland annat vilken form av undergrund objektet är beläget på, exempel på undergrunder är, lera, berg eller morän. Normalt är att alla fastigheter inom 50 meter besiktigas, men i en del fall besiktigas även fastigheter inom 100 meter.

Hur går besiktningen till?

En förbesiktning av en normalstor villa tar i normalfallet inte längre än ca 30 minuter. Vi tittar på väggar, golv och tak, och nedtecknar de skador/anmärkningar som redan finns. Under besiktningen så får du som fastighetsägare självklart vara med och titta på det vi hittar. Protokollet över besiktningen kommer sen att skickas till dig som fastighetsägare.

Finns det murad/murade rökkanaler i fastigheten ska dessa provtryckas. Därför är det bra om du har förberett med resstege för tillträde till tak, samt tömt ur obrunnet material ur din eldstad, till exempel papper och dylikt. I vissa fall görs även kontroll av enskilda vattenbrunnar. Antingen genom vattenprov eller att en representant från oss kontrollerar på plats hur statusen är på ditt borrhål och vattenanläggning.

När de vibrationsalstrande arbetena är avslutade kommer det en ny avisering till dig. Den här gången gällande efterbesiktning. Vid efterbesiktningen kontrolleras det att inga nya förändringar har uppkommit på grund av arbetena. Om nya förändringar noteras i din bostad och dessa inte direkt kan uteslutas att de kommer från det vibrationsalstrande arbetet, så informeras du och byggherren/entreprenören gällande detta, och du som fastighetsägare kontaktar byggherren/entreprenören med eventuella krav.

Tidsbokning

Vill du ha en mer exakt tid under den aviserade tiden?

Kontakta oss.

info@kmpkonsult.se
08-684 042 50

Då vi av förklarliga skäl inte alltid kan svara i telefon, så är det, om möjligt, alltid säkrast att använda e-post.

Vibrationsmätare

fc335d5ca7-monterad-vibrationsmatare

Under tiden det vibrationsalstrande arbetet pågår så kommer det att monteras vibrationsmätare på ett antal fastigheter. Detta för att försäkra sig om att inga vibrationer överskrider de gränsvärden som finns för byggnader och anläggningar i omgivningen. Mätaren monteras vanligen i grunden på fastigheten med hjälp av en expanderskruv, som kräver att vi borrar ett 8 millimeters hål i grunden.

Vill du inte att det monteras någon mätare på din fastighet så hör av dig till oss, alternativt meddela oss detta vid förbesiktningstillfället.